Logo
Kubuswoningen

ALIAS, een andere kijk op vastgoed

We leven in een dynamische tijd. Demografische, economische, sociale en culturele ontwikkelingen leiden tot een aaneenschakeling van veranderingsprocessen. Soms heel geleidelijk en niet altijd volop zichtbaar, soms snel en direct merkbaar. 

Zo zien we onder andere dat de bevolking minder snel in omvang toeneemt en dat de groei zich vooral concentreert in de grote steden. Daarbuiten neemt de bevolking geleidelijk af, ontgroent en vergrijst. Huishoudens bestaan steeds vaker uit een of twee personen, die bovendien steeds ouder worden en andere behoeftepatronen krijgen op het vlak van wonen, zorg en welzijn. Deze trends leiden de komende jaren tot andere behoeften en verwachtingen op die terreinen en zullen consequenties hebben voor de omvang en samenstelling van de woningvoorraad en het voorzieningenaanbod. Gelet op de landelijke verschillen zullen die consequenties op lokaal en regionaal niveau een gedifferentieerde vertaalslag moeten krijgen. 

Maar veranderingen manifesteren zich niet alleen op het vlak van wonen. Mogelijk gemaakt door steeds verdergaande digitalisering, internet gebruik en communicatietechnologie  zijn we in staat om onze manier van bijvoorbeeld werken en winkelen anders te gaan invullen. Door veranderende arbeidsprocessen werken we steeds vaker vanuit onze thuissituatie. De werk- en kantooromgeving van de nabije toekomst zal er dan ook heel anders uitzien dan we nu nog gewend zijn. Verder besteden we een steeds groter aandeel van onze winkelaankopen via internet in plaats van in de traditionele retail ketens.  

Wat betekenen deze veranderingen voor de vastgoedsector? Hoe spelen we in op een woningmarkt, die in bepaalde delen van Nederland nog onder druk staat, maar in diverse andere regio’s begint te ontspannen? Welke transformatieslag moet worden gemaakt in de samenstelling van de woningvoorraad? En hoe tackelen we de problemen in het bedrijfsmatig vastgoed: een kantorensector, waarbinnen circa 7,5 miljoen m² leeg staat, winkelcentra die eveneens worden geconfronteerd met toenemende leegstand en bedrijventerreinen die verouderen, hun aantrekkingskracht verliezen en langzaam buiten gebruik raken?

Deze vragen vereisen een kritische kijk en een vernieuwende visie op het gebied van vastgoedstrategie, vastgoedbeheer en vastgoed(her)ontwikkeling. Daarvoor is nodig dat alle partijen, die in de vastgoedsector een rol hebben (gemeenten, corporaties, beleggers en ontwikkelaars), hun aanpak afstemmen en bundelen. 

ALIAS Vastgoed pakt dat samen met u op. Kennis en ervaring brengen wij bij elkaar om tot verantwoorde en duurzame oplossingen te komen. We stemmen de gewenste vastgoedprocessen daarop af en dragen bij aan een succesvolle realisatie.

ALIAS Vastgoed is tevens participant van de Dutch Green Building Council.

Nieuwsblog

Alias vastgoed, duurzaamheid en breeam

ALIAS vastgoed zet zich in voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen en is participant van de Dutch Green Building Council (DGBC).

Heeft duurzaamheid ook uw aandacht?

Wij durven te beweren dat dit bij alle eigenaren, beheerders en gebruikers van gebouwen en woningen het geval is. Alias vastgoed is overtuigd van de noodzaak en het positieve effect van duurzaam vastgoed op de huidige en toekomstige markt. Duurzame projecten zijn in trek bij huurders en gebruikers. Zij kiezen steeds vaker voor een energie- en milieubewuste levens- en werkstijl en geven prioriteit aan een gezond verblijf in hun woning of het gebouw, waarin ze werken.Voor vastgoedeigenaren levert aandacht voor energie-efficiëntie en goede binnenmilieus bovendien aanzienlijk lagere operationele kostenbesparingen op.

Lees meer...