Strategisch vastgoedbeleid Born Grevenbicht

Opdrachtgevers: Stichting Woningbeheer Born Grevenbicht (WBG) 
Rol: Inhoudelijk adviseur en procesbegeleider  
Projectomschrijving: WBG is actief in de gemeente Sittard-Geleen. In het stadsdeel Born is zij met bijna 900 woningen de grootste sociale verhuurder. Haar missie is passende huisvesting te bieden aan mensen, die daarin niet zelf kunnen voorzien. WBG wil echter meer zijn dan een verhuurder. Zij voelt zich mede verantwoordelijk voor de woon- en omgevingskwaliteit in de vier kernen waar ze actief is. Daarvoor investeert ze in nieuwbouw, woningverbetering, energiebesparing, veiligheid en in de instandhouding en verbetering van de leefbaarheid en woonomgeving.

Een belangrijke voorwaarde om deze missie te kunnen waarmaken en tegelijkertijd de exploitatie van de voorraad gezond te houden, is het blijven afstemmen van het voorraadaanbod op de vraag vanuit de markt. In dit verband is de centrale vraag of en in hoeverre het bestaande voorraadaanbod van WBG aansluit bij de bestaande en toekomstige kwantitatieve en kwalitatieve woningvraag. Het beantwoorden van deze vraag is voor WBG aanleiding geweest om haar strategisch voorraadbeleid verder te gaan onderbouwen en uitwerken.

Realisatie: 2011/2012

Copyright © 2023 Alias Vastgoed. Alle rechten voorbehouden.